Werken vanuit missie en visie

Missie
De Missie van onze school luidt:  "Samen groeien naar zelfstandigheid"

Visie
Wij zorgen ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Dit is een voorwaarde om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat bij het verlaten van onze basisschool de kinderen zich voldoende kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt om een voor en geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen en met succes kunnen participeren in de maatschappij. Wij geven de kinderen kennis en vaardigheden mee en we leren ze met elkaar om te gaan op een manier die door Jezus is voorgedaan. Vriendschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid naar elkaar zijn daarbij basale thema's. Daarbij mogen de kinderen zich gedragen weten door de liefde van God.