Algemeen

Onze school
PCB "De Pelikaan" is een Protestants Christelijke Basisschool.
Op het logo is te zien dat de moederpelikaan haar jongen beschermt.  Aan dit beeld van de moederpelikaan die een sterke en langdurige relatie met haar jongen heeft, willen we in onze relatie met de leerlingen gestalte geven in de dagelijkse praktijk van het schoolgebeuren.

Identiteitsprofiel, de kern van het Evangelie
Voor ons is de kern van het Evangelie verwoord in Johannes 3:16

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft."

Doelen
Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen zich op een fijne en veilige manier ontwikkelen tot eigen personen. We willen de kinderen leren zorg, verantwoordelijkheid, liefde en aandacht voor elkaar, zichzelf en voor de aarde te hebben vanuit de liefde en trouw die God ons geeft. Daarnaast is Jezus Christus het voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang met elkaar. Hij leert ons God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Uitgangspunten
De school maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Putten.
We staan open voor kinderen uit andere richtingen zonder onze eigen identiteit prijs te geven. We gaan ervan uit dat alle kinderen meedoen aan alle activiteiten die binnen de lestijden plaatsvinden.
De vereniging heeft naast PCB De Pelikaan nog twee scholen onder haar beheer, PCB De Wegwijzer en PCB Hoef.
Het bestuur bestaat uit minimaal 6 personen. De bestuursleden zijn gekozen uit de leden van de vereniging . Om lid van de vereniging te zijn, moet men schriftelijk instemmen met het doel en de grondslag van de vereniging. Van het personeel wordt naast de instemming verwacht dat ze tot voorbeeld van ouders en kinderen zijn.

Organisatie
Juf Marja van Roekel is onze directeur. Samen met juf Aletta Hoekstra (onderbouwcoördinator) en meester Fred Goedhart (bovenbouwcoördinator) vormt zij het management team van de school.
De groepen zijn verdeeld in onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 tot en met 4 en de bovenbouw bestaat uit de groepen 5 tot en met 8.  
Elke groep heeft één leerkracht, soms twee, die als duo werken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in hun groep.

Toelating
De scholen van VPCO Putten staan open voor alle leerlingen, mits ouders zich kunnen vinden in de beschreven identiteit en de leerlingen aan alle activiteiten zullen meedoen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt bekeken of en hoe de school deze ondersteuning kan geven.