Algemeen

Onze school
PCB "De Pelikaan" is een Protestants Christelijke Basisschool.
Op het logo is te zien dat de moederpelikaan haar borst openpikt om haar jongen te kunnen voeden. Dit beeld is vroeger veel gebruikt in relatie met het offer van Christus.
Aan dit beeld van de moederpelikaan die een sterke en langdurige relatie met haar jongen heeft, willen we in onze relatie met de leerlingen gestalte geven in de dagelijkse praktijk van het schoolgebeuren.


Fundament
De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord volgens het reformatorisch belijden.

Identiteitsprofiel, de kern van het Evangelie
Voor ons is de kern van het Evangelie verwoord in Johannes 3:16

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft."

In Jezus Christus heeft God Zijn beloften waar gemaakt. Daarnaast is Jezus Christus het voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang met elkaar. Hij leert ons God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Doelen
Het doel van ons christelijk onderwijs is dat we het evangelie van Jezus Christus aan de kinderen willen overdragen. We vinden het belangrijk dat de kinderen de liefde en trouw van God mogen leren kennen. Dat de kinderen mogen weten dat ze in Zijn hand geborgen zijn en dat wij allen door Zijn liefde en genegenheid worden omgeven.
Daarnaast willen we de kinderen leren zorg, verantwoordelijkheid, liefde en aandacht voor elkaar, zichzelf en voor de aarde te hebben vanuit de hemelse liefde en trouw die God ons geeft. Daarbij willen we de kinderen wijzen op Jezus Christus als Verlosser en hoe Hij voor ons een voorbeeld is in het met elkaar omgaan. Ook willen we de kinderen de kracht van de 10 geboden, de waarde van de Bijbelverhalen, psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen leren.

Uitgangspunten
De school maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Putten.
We staan open voor kinderen uit andere richtingen zonder onze eigen identiteit prijs te geven. We gaan ervan uit dat alle kinderen meedoen aan alle activiteiten die binnen de lestijden plaatsvinden.
De vereniging heeft naast PCB De Pelikaan nog twee scholen onder haar beheer, PCB De Wegwijzer en PCB Hoef.
Het bestuur bestaat uit minimaal 6 personen. De bestuursleden zijn gekozen uit de leden van de vereniging en komen voor tenminste 2/3 uit de Protestantse Kerk in Nederland. Om lid van de vereniging te zijn, moet men schriftelijk instemmen met het doel en de grondslag van de vereniging. Van het personeel wordt naast de instemming verwacht dat ze tot voorbeeld van ouders en kinderen zijn.

Organisatie
De groepen zijn verdeeld in onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 tot en met 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 tot en met 8.
Elke groep heeft één leerkracht, soms twee, die als duo werken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in hun groep.
Alle activiteiten in een bepaalde bouw worden gecoördineerd door een bouwcoördinator. Dit is in de onderbouw juf Aletta Hoekstra en in de bovenbouw meester Fred Goedhart.

Toelating
De scholen van VPCO Putten staan open voor alle leerlingen, mits ouders zich kunnen vinden in de beschreven identiteit en de leerlingen aan alle activiteiten zullen meedoen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt bekeken of en hoe de school deze ondersteuning kan geven.